When using the length measurement function of a microscope for quality control

262 จำนวนผู้เข้าชม  | 

When using the length measurement function of a microscope for quality control

ในบทความนี้ จะอธิบายถึง "ข้อควรระวัง" และ "วิธีใช้" เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ในการวัดขนาดเพื่อการควบคุมคุณภาพซึ่งจะแนะนำในหัวข้อ"กล้องจุลทรรศน์ที่แนะนำ "

ข้อควรระวัง
กล้องจุลทรรศน์บางรุ่นก็จะมีฟังก์ชั่นการวัดขนาดด้วย
อย่างไรก็ตาม อาจจะมีปัญหา 2 ส่วนตามนี้

(1)โดยหลักแล้วกล้องจุลทรรศน์นั้นจะไม่ได้จัดว่าเป็นอุปกรณ์วัดจึงไม่สามารถส่งสอบเทียบได้
(2)ยกเว้นเครื่องจักรระดับ Hi-End บ้างเครื่องที่จะได้รับการสอบเทียบมาจากผู้ผลิตแล้ว
(แต่ข้อผิดพลาดในส่วนของการวัดขนาดอาจจะเกิดจากทางผู้ใช้งานก็เป็นได้)

วิธีใช้
ถ้าใช้ในการควบคุมคุณภาพ ก็อาจจะไม่มีปัญหาในการตรวจสอบภายในองค์กรเอง
แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการระบุมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบภายในให้ชัดเจน
หรือถ้า ตรงตามเงื่อนไข 3 อย่างนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน

• ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่สามารถตรวจสอบซ้ำได้
• อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความแม่นยำของตัวกล้องจะต้องมีความชัดเจน
• มีอุปกรณ์อ้างอิงที่จะต้องสอบเทียบได้

นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจากมาตรฐาน ISO9001

กล้องจุลทรรศน์ที่แนะนำ
เมื่อใช้ฟังก์ชั่นการวัดขนาดของกล้องจุลทรรศน์เพื่อควบคุมคุณภาพ เราขอแนะนำรุ่นนี้,
กล้องจุลทรรศน์ CT200HD Series

◆มีวิธีการเชื่อมต่อกล้องกับเลนส์ที่พิเศษ
ตัวกล้องนั้นจะรับข้อมูลจากการปรับกำลังขยายของตัวเลนส์ และดึงข้อมูลการสอบเทียบที่บันทึกเอาไว้ออกมาใช้งาน
• ตัวผู้ใช้งานไม่จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเอง
• ตัวผู้ใช้งานไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้

◆สามารถใช้กระจกสเกลเพื่อยืนยันความถูกต้องได้
ตัวกระจกสเกลสามารถขอใบรับรองและรายงานผลการทดสอบได้(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

สามารถด๔รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกล้องได้ที่ "กล้องจุลทรรศน์ CT200HD Series"
กล้องจุลทรรศน์วัดขนาดติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้า
Tel: 02-664-2246
Mail:info@shodensha.co.th
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.